PROVIDIT

POVEZANOST S PRIRODOM,ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

PROVIDIT

POVEZANOST S PRIRODOM,ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

PROVIDIT

POVEZANOST S PRIRODOM,ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

NAZIV PROJEKTA:

 

Povezanost s prirodom, organizacija slobodnog vremena učenika rane školske dobi i digitalne tehnologije (PROVIDIT) (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

UNIRI PLUS 2018

 

Ovaj rad je financiralo Sveučilište u Rijeci projektom pod brojem (uniri-pr-drustv-19-19)

 

OPIS PROJEKTA

 

Sažetak projekta

 

Jedan od čimbenika koji se dovodi u svezu s novim digitalnim tehnologijama u osuvremenjivanju odgojno-obrazovnih procesa u školama, ali i s različitim područjima rasta i razvoja učenika, poput dobrobiti i organizacije slobodnog vremena učenika, jest i problem (odsustva) povezanosti učenika s prirodom. Povezanost s prirodom povezana je s problemima adekvatnog korištenja digitalnih tehnologija i kvalitete provedbe organiziranog slobodnog vremena učenika u školi i u obitelji. Pritom se nužno nameću pitanja vezana uz ulogu škole, učitelja i njihovih kompetencija da adekvatno odgovore na izazove suvremenih odgojno-obrazovnih procesa u školama.

Cilj istraživanja je utvrditi indeks povezanosti učenika s prirodom, ispitati njegovu povezanost s provedbom organiziranog slobodnog vremena učenika rane školske dobi u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima te s korištenjem digitalnih tehnologija u školi. Istraživanjem će se utvrditi i kompetencije učitelja i potrebu za profesionalnim razvojem u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj. Uzorak istraživanja činit će učitelji, učenici rane školske dobi i njihovi roditelji u Hrvatskoj i Sloveniji. Istraživanje će se temeljiti na kvantitativnoj metodologiji, a istraživački nacrt će biti realiziran konstrukcijom i adaptacijom mjernih instrumenata na reprezentativnom uzorku.

Temeljem rezultata istraživanja bit će utvrđene smjernice namijenjene razvoju značajnije povezanosti s prirodom, kvalitetnijoj provedbi organiziranog slobodnog vremena učenika, korištenju digitalne tehnologije te unaprjeđivanju kompetencija i prakse rada učitelja. Ovo istraživanje doprinijet će novim spoznajama usmjerenim k osvještavanju značaja povezivanja s prirodom, odgovornom korištenju digitalnih tehnologija te unaprjeđivanju slobodnog vremena, odnosno kvalitete života učenika, učitelja, škole i održivog razvoja zajednice.

KR: učenici, digitalne tehnologije, kompetencije, izvannastavne (INA) i izvanškolske aktivnosti (IŠA), povezanost s prirodom.

 

 

CONNECTEDNESS WITH NATURE, THE ORGANIZATION OF EARLY SCHOOL-AGED STUDENTS’ FREE TIME AND DIGITAL TECHNOLOGIES

Abstract

 

One of the factors connected with new digital technologies in upgrading the educational process in schools, but also with the vary areas of growth and development of students, as the well-being and the organization of early school-aged students’ free time, is also the issue of absence of students’ connectedness with nature. The connectedness with nature is linked with the issues of the use of digital technologies and the quality of the early school-aged students’ free time organization in school and in the family. This issue raises questions about the role of schools, teachers and their competences to respond to the challenges of modern educational processes in schools.

The aim of the research is to establish students’ connectedness with nature index, its correlations with the organization of free time in extracurricular and extracurricular activities and the use of digital technologies in school. The research will also examine the teacher’s competences and the need for professional development in ESD. Research sample includes teachers, early school aged students and their parents in Croatia and Slovenia. The research is based on quantitative methodology and the research design will be realized by constructing and adapting measuring instruments on a representative sample.

The research will produce guidelines for the development of significant connectedness with nature, implementation of the organization of early school-aged students’ free time, use of digital technology and improvement of teachers competences and practice. The research will contribute to the knowledge and understanding of the importance of connectedness with nature, use of digital technologies and the organization of early school-aged students’ free time, ie. the quality of life of students, teachers, schools and sustainable development of the community.

KW: students, digital technologies, competences, extracurricular (INA), extracurricular activities (IŠA), connectedness with nature.

 

Područje: društvene znanosti (pedagogija, psihologija, informatika, metodike)

 

Trajanje : 3 godine

 

Dosadašnje spoznaje

Nedostatak povezanosti učenika s prirodom utječe na zdravi rast i razvoj učenika i često se povezuje s medijima i digitalnim tehnologijama (Gifford i Chen, 2016). Značajno je povezan je i s kvalitetom provedbe organiziranog slobodnog vremena učenika, osobnim razvojem i odgojem i obrazovanjem (Omerdic, 2015), te snažno korelira s aktivnošću u obiteljskom okruženju i u školi (Larson, i sur., 2011). Digitalne tehnologije mogu potaknuti značajniju povezanost s prirodom (Coyle, 2017) te kvalitetniju provedbu slobodnog vremena učenika. Organizirano slobodno vrijeme nudi odgovarajuća rješenja za skladan razvoj djeteta raznim oblicima i sadržajima izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti za koje se učenici u skladu sa svojim interesima i sposobnostima opredjeljuju (Pejić Papak i Vidulin, 2016). One nisu izolirane od drugih razvojnih područja, već su ugrađene u školama i zajednicama te su pod utjecajem obitelji i vršnjaka (Feldman i Matjasko, 2005). Povezanost prirodom, provedba organiziranog slobodnog vremena, ali i digitalne tehnologije potiču  interakciju učenika, učitelja, roditelja i učvršćuju veze u zajednici (Cumbo i sur., 2007). Učitelji i njihove kompetencije imaju značajan utjecaj na iskustva učenja u prirodi i uključuju suvremene pedagogije, digitalne tehnologije i obogaćivanje kurikuluma za integraciju i kontinuitet iskustava učenja i poučavanja u školi (Waite, 2011).

 

 1. Coyle, K, J.D. (2017). Digital Technology’s Role in Connecting Children and Adults to Nature and the Outdoors. National Wildlife Federation. https://www.nwf.org/~/media/PDFs/Kids-and-Nature/NWF_Role-of-Technology-in-Connecting-Kids-to-Nature_6-30_lsh.ashx
 2. Cumbo, B.J., Paay, J., Kjeldskov, J., Jacobs, B.C. (2007). Connecting Children to Nature with Technology: Sowing the Seeds for Pro-environmental Behaviour. http://people.cs.aau.dk/~jesper/pdf/conferences/Kjeldskov-C77.pdf
 3. Feldman, A., Matjasko, J. (2005) The Role of School-Based Extracurricular Activities in Adolescent Development: A Comprehensive Review and Future Directions. Review of Educational Research, 75, pp. 159-210.
 4. Gifford, R., Chen, A. (2016), CHILDREN AND NATURE: What We Know and What We Do Not. The Lawson Foundation. Univesity of Victoria.
 5. Larson, R. L., Green, T.G. i Cordell, H.K. (2011), Children’s time outdoors: Results and implications of the National Kids Survey. Journal of Park and Recreation Administration, 29, 2,  pp. 1-20.
 6. Pejić Papak, P., Vidulin, S. (2016). Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi. Zagreb: Školska knjiga, 205 str.
 7. Omerdic, N. (2015), Leisure time of primary school students as an important factor of education and personal development. In: Conference: ICECI 2015 – International Conference on EDUCATION, CULTURE AND IDENTITY “New Trends and Challenges in Today’s Europe” At Sarajevo.
 8. Waite, S. (2011), Teaching and learning outside the classroom: Personal values, alternative pedagogies and standards. Education 3-13 39, 1, pp. 65-82.

 

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja je utvrditi indeks povezanosti učenika s prirodom, ispitati njegovu povezanost s provedbom organiziranog slobodnog vremena učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima te s korištenjem digitalnih tehnologija u školi i u obitelji u Hrvatskoj i Sloveniji. Istraživanjem se žele utvrditi smjernice za odgojno-obrazovni rad učitelja u školama te utvrditi potrebe učitelja za razvojem kompetencija i profesionalnim razvojem u području odgoja i obrazovanja za održivi razvoj.

 

Plan istraživanja

1.g. Priprema i edukacija ( u tijeku)

2.g. Terensko istraživanje

U osnovnim školama: učenici od 2.-4. razreda osnovne škole  i roditelji (N=300), učitelji (N=50) u Hrvatskoj (PGŽ) i Sloveniji.

 3. g. Diseminacija rezultata

 • objavljivanje znanstvenih spoznaja i njihova implementacija u praksu
 • organizacija stručno-znanstvenog skupa/aktiva -suradnja s višom savjetnicom za razrednu nastavu (Agencija za odgoj i obrazovanje)
 • prezentacija rezultata istraživanja i izrada smjernica za rad u praksi
 • objava rezultata i znanstvenih spoznaja u znanstvenoj monografiji, promocija.

 

PROJEKTOM SE očekuje u Hrvatskoj i u Sloveniji:

a) izrada smjernica:

 • za rad s učenicima i učiteljima u područjima poticanja značajnije povezanosti s prirodom, korištenja digitalnih tehnologija te unaprjeđivanja provedbe organiziranog slobodnog vremena učenika
 • za razvoj kompetencija učitelja u profesionalnom razvoju, u organizaciji aktivnosti slobodnog vremena učenika te korištenju digitalnih tehnologija

b) unaprjeđivanje spoznaja roditelja, učitelja, znanstvenika o značaju kontakata učenika s prirodom, organizacije slobodnog vremena i digitalnih tehnologija kao čimbenikom unaprjeđivanja kvalitete života u obitelji i u školi.

 

Tema istraživanja je dosad neistraživana u Hrvatskoj i Sloveniji, riječ je o novijem istraživačkom području. Uz znanstvene, obrazovne i praktične ishode, timskim pristupom se istražuju i povezuju specifična područja znanosti koja će rezultirati značajnim spoznajama za daljnji znanstveni i nastavni rad, ali i za unaprjeđivanje postojeće prakse i profesionalnog razvoja učitelja.

Projekt i istraživanje se temelji na povezivanju obitelji, učenika, učitelja i škole, u suradnji s višom savjetnicom za razrednu nastavu na županijskoj razini (Agencija za odgoj i obrazovanje) te sa znanstvenicama s Pedagoškog fakulteta u Ljubljani, Slovenija.

 

Providit poster

Ovaj rad je financiralo Sveučilište u Rijeci projektom pod brojem (uniri-pr-drustv-19-19)